PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

مطلب آموزشی لیفتر اک

  • تاریخ انتشار:پنجشنبه , 1396/11/21
مطلب آموزشی لیفتر اک

مطلب آموزشی لیفتر اک

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بازرسی تاور

  • تاریخ انتشار:پنجشنبه , 1396/10/09
برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بازرسی تاور

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بازرسی تاور

برگزاری آموزش ریگری - نیروگاه علی آباد

  • تاریخ انتشار:پنجشنبه , 1396/05/07
برگزاری آموزش ریگری - نیروگاه علی آباد

برگزاری آموزش ریگری - نیروگاه علی آباد

مطلب آموزشی لیفتراک

  • تاریخ انتشار:سه شنبه , 1396/11/19
مطلب آموزشی لیفتراک

مطلب آموزشی لیفتراک

برگزاری دوره آموزشی ریگری

  • تاریخ انتشار:یکشنبه , 1396/07/18
برگزاری دوره آموزشی ریگری

برگزاری دوره آموزشی ریگری

دوره آموزشی برگزار شده ایمنی جرثقیل متحرک و بالابرها

  • تاریخ انتشار: , 1396/02/31
دوره آموزشی برگزار شده ایمنی جرثقیل متحرک و بالابرها

دوره آموزشی برگزار شده ایمنی جرثقیل متحرک و بالابرها