PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

بروشور تک صفحه ای لیفتراک نسخه دو – ویرایش دو - 1397

بروشور تک صفحه ای جرثقیل سقفی دروازه ای نسخه یک – ویرایش یک - 1397

بروشور تک صفحه ای تاور کرین (جرثقیل برجی) نسخه یک – ویرایش یک - 1397

بروشور تک صفحه ای لیفتراک نسخه یک – ویرایش یک - 1397

بروشور تک صفحه ای جرثقیل متحرک نسخه یک – ویرایش یک - 1397

بروشور تک صفحه ای تاورکرین - جرثقیل برجی - نسخه دو – ویرایش دو - 1397