PHQ Academy

مرکز آموزش های حرفه ای جرثقیل هیرسا

PHQ

بروشور تک صفحه ای اجزای تشکیل دهنده جرثقیل

بروشور تک صفحه ای لیفتراک نسخه دو – ویرایش دو - 1397

بروشور تک صفحه ای جرثقیل سقفی دروازه ای نسخه یک – ویرایش یک - 1397

بروشور تک صفحه ای بازرسی هوک (قلاب)

بروشور تک صفحه ای لیفتراک نسخه یک – ویرایش یک - 1397

بروشور تک صفحه ای جرثقیل متحرک نسخه یک – ویرایش یک - 1397